PV-installaties / Zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanele voor de productie van stroom op basis van zonne-energie

Onze zonnesystemen overtuigen door een hoog rendement, montagevriendelijkheid en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Fotovoltaïsche dakinstallaties bieden twee mogelijkheden om de opgewekte zonne-energie te benutten: de stroom kan volledig op het openbare net gezet worden of gedeeltelijk of zelfs volledig ingezet worden voor eigenverbruik. 

Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie

Fotovoltaïsche dakinstallaties bieden twee mogelijkheden om de opgewekte zonne-energie te benutten: de stroom kan volledig op het openbare net gezet worden of gedeeltelijk of zelfs volledig ingezet worden voor eigenverbruik. 

De voorbije jaren was het over het algemeen financieel voordeliger om de volledige hoeveelheid opgewekte zonne-energie op het openbare net te zetten. Door de dalende terugleververgoedingen en de stijgende prijs van aangekochte stroom wordt de mogelijkheid om de opgewekte energie zelf te verbruiken steeds interessanter. Afhankelijk van de leverancier kunnen de kosten voor elektriciteit per kWh merkbaar hoger zijn dan de vergoeding per kWh voor de zonne-energie die op het net gezet wordt.

 De huidige hernieuwbare-energiewet garandeert de eigenaar van een fotovoltaïsche installatie gedurende 20 jaar een vaste vergoeding krijg per kWh zonne-energie die hij op het net zet.

 Bovendien voorziet de wetgeving een aanpassing van de vergoedingen voor nieuwe installaties op basis van het aangebouwde deel. Dit betekent dat de vergoedingen maand na maand dalen  en het eigenverbruik van de opgewekte zonne-energie steeds aantrekkelijker wordt. Deze tendens wordt nog versterkt door de stijgende prijzen voor elektriciteit die afkomstig is van het openbare net. Wie vandaag overweegt om een fotovoltaïsche installatie te plaatsen, overweegt dus best om de opgewekte energie in te zetten voor eigenverbruik.

De opgewekte zonne-energie zelf gebruiken

 Hoe hoog het aandeel van het eigenverbruik kan zijn, hang af van de grootte en de specificaties van de installatie en van het verbruiksgedrag van de bewoners. Uit simulaties blijkt dat een aandeel eigenverbruik van 20% heel realistisch is. Als dit aandeel hoger moet zijn, moet de capaciteit van de fotovoltaïsche installatie hierop afgestemd worden, door het effectiever verbruik aan te passen en te combineren met een fotovoltaïsch systeem. waardoor het aandeel eigenverbruik kan oplopen tot meer dan 40%. Mits integratie van de juiste opslagtechnieken kan dit aandeel nog verder verhoogd worden. 

Geoptimaliseerd energieconcept

 De dalende vergoedingen voor zelf opgewekte zonne-energie en de stijgende prijzen voor aangekochte elektriciteit zetten aan tot het ontwikkelen van geoptimaliseerde energieconcepten voor een- en meergezinswoningen. Hoe kunnen de verwarmingsbehoefte en de elektriciteitsbehoefte het hele jaar door gedekt worden zodat de balans op het einde van het jaar in evenwicht is?
Voorbeelden tonen aan dat enkel en alleen het gebruik van een warmtepomp al genoeg is om de helft van de energiebehoefte te dekken. Als daarnaast ook nog eens een fotovoltaïsche installatie aanwezig is, daalt de aankoop van energie nog aanzienlijker. Doordat de overschot van de opgewekte energie in de zomer op het net gezet wordt, is de jaarbalans van dit energiesysteem in evenwicht. Het gebruik van een batterij om de zelf opgewekte zonne-energie op te slaan, verhoogt het aandeel eigenverbruik en zorgt ervoor dat er minder energie aangekocht moet worden. Ook in dit geval zijn de aankoop van elektriciteit en de teruglevering in evenwicht.

Evenwichtige jaarbalans 

De hoeveelheid zonne-energie die niet benut wordt voor eigenverbruik, wordt op het openbaar net gezet en vergoed. Op momenten dat de hoeveelheid zelf opgewekte zonne-energie niet volstaat om het eigenverbruik te dekken, wordt stroom van het net gebruikt. Als de hoeveelheid opgewekte energie en de hoeveelheid aangekochte energie in evenwicht zijn, is het jaarresultaat ook in evenwicht.

Deze evenwichtige jaarbalans geldt enkel in de zin van kWh. Door het verschil in vergoeding voor energie die op het openbare net gezet wordt en de prijs van de aangekochte energie, is het resultaat op financieel vlak licht negatief. Hoe minder energie aangekocht moet worden, hoe minder negatief het financiële resultaat.

Efficiënt eigenverbruik
 Om het aandeel eigenverbruik van de zelf opgewekte zonne-energie aanzienlijk te verhogen, moet niet enkel gekeken worden naar het elektriciteitsverbruik, maar ook naar het warmteverbruik. De efficiëntste manier om warmte op te wekken is via een warmtepomp. Hierbij wordt uit 1 kWh elektriciteit dankzij het gebruik van de gratis warmte uit de omgeving tot 4 kWh warmte gewonnen. Als de energiebehoefte voor verwarming en sanitair waterverwarming via het gebruik van een warmtepomp afgedekt wordt, stijgt niet enkel het aandeel eigenverbruik van zonne-energie maar zorgt de voordelige zonne-energie ook voor een voordelige warmtevoorziening.

Schematische voorstelling van het systeem

De warmtebehoefte van eengezinswoningen, of het nu gaat om een oud huis of een nieuwbouwwoning, heeft enorm veel besparingspotentieel, zowel op vlak van verbruik als op vlak van kosten. De stijgende kosten van fossiele brandstoffen spelen een belangrijke rol bij het zoeken naar het beste verwarmingssysteem. De combinatie van een warmtepomp en een fotovoltaïsche installatie kan op lange termijn heel wat ecologische en economische voordelen bieden. Een voorwaarde is dat het installatieconcept en alle componenten perfect op elkaar afgestemd zijn.

Optimaal installatieconcept met warmtepompen

Wie zijn fotovoltaïsche installatie later met een warmtepomp wil combineren, moet kiezen voor een warmtepomp die het aandeel eigenverbruik optimaliseert en haar werking kan aanpassen aan de hoeveelheid energie die opgewekt wordt via de fotovoltaïsche installatie. Hiervoor ontwikkelde Viessmann een perfecte combinatie van fotovoltaïsche installatie en warmtepomp. De warmtepomp meet via een energiemeter of de fotovoltaïsche installatie voldoende elektriciteit levert. De warmtepomp gebruikt deze elektriciteit om het verwarmingswater of het sanitair water op te warmen. De warmte die op deze manier overdag gewonnen wordt via de fotovoltaïsche installatie wordt opgeslagen in de goed geïsoleerde warmwaterboiler en is beschikbaar als sanitair water of verwarmingswater.

Dankzij de warmtepompregeling wordt het eigenverbruik van de zonne-energie automatisch verhoogd. Daarnaast biedt de combinatie van een warmtepomp  en een fotovoltaïsche installatie de mogelijkheid om nog andere componenten (zoals bv. een verluchtingssysteem) in het eigenverbruik van de opgewekte zonne-energie te integreren.

Aan de hand van meetdata en aanpasbare logische functies meet de regeling of en wanneer er behoefte is aan sanitair water, verwarming of koeling. Afhankelijk van de berekende behoefte worden via de warmtepomp de warmwaterboiler, het buffervat of het verwarmingssysteem voorzien van warmte of wordt het gebouw gekoeld.

Alvorens de warmtepomp ingezet wordt, wordt de zelf opgewekte stroom in eerste instantie gebruikt om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag van de elektrische huishoudtoestellen. De stroom die na het verbruik van de huishoudtoestellen nog ter beschikking staat, wordt via een energiemeter gemeten en naar de warmtepomp gestuurd. Dankzij de warmtepomp kan deze energieoverschot in de vorm van warmte-energie opgeslagen worden tot de vraag opnieuw stijgt. Dit zorgt voor een stijging van het aandeel eigenverbruik en een optimaal gebruik van de zonne-energie van zodra die ter beschikking staat.

Dankzij een doelgerichte verhoging van het aandeel eigenverbruik wordt de rendabilitiet van de fotovoltaïsche installatie aanzienlijk verhoogd. Ook de warmtepomp wordt door de goedkope zonne-energie economisch nog aantrekkelijker.

Optimalisering van het eigenverbruik door batterijopslag

Dankzij het gebruik van een batterij kan het aandeel eigenverbruik nog verhoogd worden. Dankzij het batterijopslagsysteem van Viessmann kunnen de overschotten aan opgewekte zonne-energie opgeslagen worden en gebruikt worden op momenten dat het verbruik niet gedekt kan worden met de zelf opgewekte stroom.

Zonne-energie opslaan
Om de zelf opgewekte elektriciteit op te slaan, bieden we enkele systeemonderdelen die perfect compatibel zijn met het fotovoltaïsche systeem. Het back-upsysteem zorgt er automatisch voor dat de zonne-energie die niet voor eigengebruik benut wordt, in de batterij opgeslagen wordt. Deze opgeslagen energie wordt dan gebruikt om de verbruikers van elektriciteit te voorzien als er niet meer voldoende zonne-energie ter beschikking staat.

Regeling van opwekking en verbruik
Naast de actuele stroomopwekking registreert de Home Manager ook alle relevante gegevens m.b.t. stroomverbruik, batterijopslag en de hoeveelheid stroom die op het net gezet wordt. Dit leidt ook tot voorspellingen met betrekking tot opwekking (weersgegevens) en verbruik (belastingsprofiel), zodat de zelf opgewekte energie altijd optimaal gebruikt kan worden.

Wat overblijft is een kleine hoeveelheid reststroom die afgenomen wordt van het openbare net. De jaarbalans duidt erop dat het systeem zo geoptimaliseerd is, dat ook bij een hoger aandeel eigenverbruik de aankoop en afgifte van elektriciteit in evenwicht blijven.